Fundacja Polska Sól

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Rady Fundatorów

Drukuj PDF

Regulamin Rady Fundatorów Fundacji POLSKA SÓL z siedzibą w Kłodawie

uchwalony przez Radę Fundatorów Fundacji POLSKA SÓL uchwałą nr 14 z dnia 21.12.2004.

§ 1

 1. Podstawa prawna
  1. Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. — Dz. U. z 1991r. poz. 203 z późniejszymi zmianami.
  2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 28.01.2004. sygnatura sprawy: POXXII NS-REJ.KRS/32/4/777.
  3. Statut Fundacji „POLSKA SÓL”.
  4. Inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o „Fundacji”, oznacza to Fundację „POLSKA SÓL”.
 3. Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o „Radzie”, oznacza to Radę Fundatorów Fundacji „POLSKA SÓL”.
 4. Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o „Zarządzie”, oznacza to Zarząd Fundacji „POLSKA SÓL”.

§ 2

 1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Udział w pracach Rady jest honorowy.

§ 3

 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z założycieli Fundacji.
 2. Czas pracy każdego z przedstawicieli wchodzącego w skład Rady jest nieograniczony z zastrzeżeniem pkt. 3 i pkt. 4.
 3. Każdy z założycieli może przedstawiając stosowne uzasadnienie odwołać swojego przedstawiciela proponując w jego miejsce innego.
 4. Założyciel — Fundator traci prawo do posiadania swojego przedstawiciela w Radzie w przypadku nie przestrzegania założeń statutowych.

§ 4

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 5

 1. Podstawową formą wykonywania przez Radę nadzoru nad działalnością Fundacji są posiedzenia Rady.
 2. Członkowie Rady Fundatorów, Członkowie Zarządu oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Fundatorów są zobowiązane do przestrzegania prawa konkurencyjności, a w szczególności ograniczania prezentacji i dyskusji do informacji niestanowiących informacji wrażliwych dla konkurencji oraz do informacji publicznie dostępnych, dotyczących branży solnej.

§ 6

 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub V-ce Przewodniczący, przedstawiając porządek obrad.
 2. Posiedzenie Rady Fundatorów może być zwołane na wniosek co najmniej 2-ch przedstawicieli Rady w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
 3. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Rady są protokołowane.

§ 7

 1. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady przekazywane są za pomocą listów poleconych.
 3. Zaproszenia na posiedzenie Rady mogą być przesyłane w innej formie, tj. faksem lub pocztą elektroniczną z tym, że taka forma wymaga każdorazowo potwierdzenia przyjęcia zaproszenia.

§ 8

 1. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady, o którym mowa w § 7 przesyłane są materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad chyba, że Rada postanowi inaczej.
 2. Obowiązek nadzoru nad przygotowaniem materiałów na posiedzenie Rady spoczywa na Przewodniczącym Rady i Prezesie Zarządu.

§ 9

 1. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy obecni na posiedzeniu członkowie Rady nie wniosą sprzeciwu co do porządku obrad.
 2. Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad, wymaga jednomyślnej zgody członków Rady biorących udział w posiedzeniu. W przypadku braku zgody stosuje się ustęp 3.
 3. Temat nie uwzględniony w porządku obrad Rady, winien zostać włączony do porządku obrad następnego posiedzenia
 4. Na każdym posiedzeniu ustala się propozycje porządku obrad kolejnego posiedzenia, chyba że Rada postanowi inaczej.

§ 10

 1. Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.
 2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć w celach informacyjnych lub z głosem doradczym:
  1. członkowie Zarządu zaproszeni przez Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego Rady,
  2. inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego.

§ 11

 1. Rada Fundatorów dla omówienia lub skonsultowania rozpatrywanych spraw może zapraszać na posiedzenia za pośrednictwem Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego ekspertów z różnych dziedzin.

§ 12

 1. Posiedzenia Rady Fundatorów prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana.
 2. Prowadzący posiedzenie Rady jest zobowiązany do:
  1. przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
  2. przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzednich obrad,
  3. formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
  4. zarządzania głosowania nad projektami uchwał.

§ 13

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokół z posiedzenia sporządzany jest przez Sekretarza Rady lub osobę wyznaczoną przez prowadzącego posiedzenie.
 3. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
  1. kolejny numer,
  2. datę posiedzenia,
  3. nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Rady i zaproszonych gości,
  4. przyjęty porządek obrad,
  5. przebieg obrad, w tym również informacje o podjętych uchwałach,
  6. zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady.
 4. Lista obecności na posiedzeniu Rady, podjęte uchwały, plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały dokumentacyjne, stanowią załączniki do protokołu.
 5. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
 6. Protokół po zatwierdzeniu podpisuje Przewodniczący Rady i osoba sporządzająca protokół.
 7. Protokół i inne dokumenty z posiedzenia Rady przechowywane są w miejscu do tego przeznaczonym przez Zarząd Fundacji.

§ 14

 1. Rada Fundatorów podejmuje postanowienia w formie uchwał.
 2. Uchwała Rady powinna zawierać:
  1. kolejny numer,
  2. datę podjęcia uchwały,
  3. tytuł uchwały określający przedmiot uchwały,
  4. podstawę prawną,
  5. treść uchwały,
  6. wynik głosowania, z podaniem liczby obecnych członków, liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  7. termin wejścia w życie uchwały,
  8. podpis Przewodniczącego Rady.

§ 15

 1. Rada Fundatorów podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady oraz w sprawach osobowych.
 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Rada Fundatorów podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 5. W głosowaniu, w którym nastąpiło równomierne rozłożenie się głosów o podjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Prezydium Rady Fundatorów.
 6. Przy równomiernym rozłożeniu się głosów i niepełnym składzie Prezydium o podjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego lub osoby pełniącej jego obowiązki.

§ 16

 1. Członkowie Rady Fundatorów uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 17

 1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
 2. W ramach wykonywanych obowiązków Rada może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze.

§ 18

 1. Rada Fundatorów przekazuje Ministrowi Energii informacje z działalności Fundacji w formie sprawozdania rocznego.

§ 19

 1. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady zapewnia Zarząd Fundacji.
 2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Zarządu.

§ 20

 1. Koszty związane z działalnością Rady Fundatorów oraz Zarządu pokrywane są z funduszów Fundacji.

§ 21

 1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Fundatorów Uchwała nr 14 z dnia 21.12.2004r. z późniejszymi zmianami określonymi w Uchwale nr 54 z dnia 19.05.2016r. Uchwale nr 70 z dnia 12.10. 2018r. ; Uchwale nr 71 z dnia 12.10.2018r. i obowiązuje z dniem uchwalenia.

 

 

©2012 Wykonanie: Radosław Owczarek